L.T.C. Festina

Amsterdam
home

Preventiebeleid jeugd - gedragscode jeugd

• Onder jeugdbegeleiders verstaat Festina begeleiders die werken met, ofwel het begeleiden van, jeugdige spelers
   in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, bijvoorbeeld tijdens trainingen, toernooien, competities,
   evenementen en overig.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdsporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid
   aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk
   gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zeventien jaar zijn
   onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze
   aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval
   zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de
   sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van
   seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is
   de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed
   kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
   tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de
   sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is
   betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende
   persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
   begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aan deze regels voegt LTC Festina de volgende gedragsregel toe:

• De begeleider maakt, bewaart, noch verspreidt beeldmateriaal dat op enigerlei wijze jeugdsporters in
   verlegenheid en/of diskrediet zou kunnen brengen.

Aannamebeleid Jeugdbegeleider (trainers)

• Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een aannamecomité, bestaande uit ten minste twee
   Jeugdcommissie- /Bestuursleden
• Het aannamecomité is verantwoordelijk voor het controleren van de referenties
• Er wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) opgevraagd. Dit wordt elke 3-5 jaar herhaald.
• Het aannamecomité kan ondertekening van VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door de (nieuwe)
   vrijwilliger als voorwaarde stellen. Vrijwilligers die geen lid zijn van de KNLTB vallen daarmee onder het
   tuchtrecht van de bond en zijn daarvan op de hoogte.
• Toetsing via het Gezamenlijk Registratiesysteem Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wanneer mogelijk
• De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragscode Jeugdbegeleiding

Vertrouwenspunt Festina i.s.m. NOC*NSF

Mocht je behoefte hebben aan het spreken en het contact hebben met een onpartijdige vertrouwenspersoon dan kan dat via het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!
Zie ook: http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport