Contributie L.T.C. Festina 2024 en Duurzaamheidsbijdrage

                  contributie    via automatische incasso

Senior                   € 330,-                  € 320,-
Jeugd <12*          € 170,-                  € 160,-
Jeugd 12+           € 190,-                   € 180,-
Student               € 210,-                   € 200,-
Daglid                  € 235,-                   € 225,-
Theelid                €  95,-                    €  85,-
Limonadelid       €  70,-                     €  60,-

* Voorwaarden nieuw aangenomen Jeugdleden in 2024 en die 11 jaar of jonger zijn in 2024.
De voorwaarden voor hen zijn tot 11 jaar: zij dienen mee te doen aan de zomertraining, de wintertraining, Voor- en Najaarscompetitie, Clubkampioenschappen en het Festina Open Toernooi. Zij voldoen hun contributie en kosten trainingen in drie delen, eind januari, maart/april en eind oktober.


Duurzaamheidsbijdrage

De wens van Festina is om het enorme aantal plastic waterflessen en flesjes op het park te verminderen. Op de ALV van 30 oktober 2019 is besloten om een duurzaamheidsbijdrage in te voeren voor het ongelimiteerd verstrekken van gekoeld water met en zonder bubbels: “spa blauw en rood” van de Ecotap bij de bar voor alle leden en bezoekers. Er zullen glazen flessen aanwezig zijn om te kunnen vullen. Deze flessen zullen ook op de lunch- en dinertafels komen te staan. Er zullen ook flessen zijn om mee te nemen naar de baan en eigen bidons mogen natuurlijk ook ongelimiteerd gevuld worden.

De duurzaamheidsbijdrage bedraagt € 5,00 per spelend lid (jeugd- en seniorleden) en zal gelijktijdig met de contributie geïnd worden.


Entreegeld

Het entreegeld, dat voldaan dient te worden bij nieuw lidmaatschap is eenmaal de jaarcontributie (zonder korting voor automatische incasso).


Contributie- en entreegeldbetaling 2024

Betaling van de contributie dient te geschieden door middel van automatische incasso of overmaking. Nieuwe leden zijn verplicht om contributie, entreegeld en eventueel verschuldigde trainingsgelden en alle andere gerelateerde kosten aan Festina door middel van automatisch incasso te voldoen. Aan bestaande leden, die nog geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso, wordt verzocht bij voorkeur Festina hiervoor te machtigen. Dit bespaart Festina veel tijd en geld.


Korting op contributie

Alle leden die door middel van automatische incasso hun contributie voldoen krijgen een korting van €10,-.


Betaling contributie via incasso

Na het verlenen van de machtiging tot automatische incasso zal in de tweede helft van januari  de verschuldigde contributie onder toepassing van de hierboven vermelde korting van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Er dient op dat moment voldoende saldo op de betreffende rekening te staan.


Betaling contributie door overmaking

Betaling van de contributie door overmaking dient te geschieden zonder toepassing van een korting op de Festina rekening voor contributies, te weten NL 27 RABO 0155 6387 85, L.T.C. Festina, Amsterdam binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het betreffende KNLTB lidnummer.


Betaaltermijn contributie en voorwaarden

Op 1 maart van het betreffende seizoen zullen herinneringen worden verstuurd voor diegenen die hun contributie dan nog niet hebben voldaan, waarbij een administratieve ­verhoging van € 20,= wordt toegepast. Indien voor 1 april van het betreffende seizoen de contributie niet is voldaan en door Festina is ontvangen, zal het lidmaatschap namens de vereniging worden opgezegd. Let wel, uw contributieplicht aan Festina vervalt in dit geval niet. 


Lidsoorten

- Jeugdlid           J      van 5 - 17 jaar 
- Studentlid      St     van 18 - 26 jaar 
- Seniorlid          S      vanaf 18 jaar en ouder      
- Daglid              D      Seniorlid met beperkt speelrecht
      (tot en met het Festina Open: op door de weekse dagen tot 18:00 uur, niet in het weekeinde.
       Na het Festina Open worden de speelrechten van Dagleden gelijk aan die van Seniorleden.)

- AST-Shot lid   St     Studentlid van het ASC-AVSV 
- Limonadelid            Jeugdlid zonder speelrecht
- Theelid                      Seniorlid zonder speelrecht


Lidmaatschapmutatie - wijzigingen of opzeggen lidmaatschap 

Wijziging van lidmaatschapssoort of opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november van een komend seizoen te worden doorgegeven aan het secretariaat secretariaat@ltcfestina.nl.


Speelsterkte

Sinds 2003 geldt een nieuw zogenaamd Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS).
Lees alles hierover op de site, klik hier!


Ledenadministratie

Voor alle zaken betreffende het lidmaatschap kan men zich wenden tot de clubsecretaris. Dit geldt ook voor adreswijzigingen en dergelijke - emailadres: secretariaat@ltcfestina.nl.


Digitale ledenpas

Met ingang van 2024 is de KNLTB overgestapt op de digitale ledenpas in de Club.App. Zie voor alle informatie, klik hier!