Aanmelden als lid

Aanmelden voor het Festina lidmaatschap 2024 is gesloten.

(Dit was mogelijk van 15 september tot 1 november 2023.)

Inschrijven voor het seizoen 2025 is mogelijk van 15 september t/m 31 oktober 2024.


Wie kunnen zich aanmelden:

Jeugdspelers

Aanmelding als jeugdspeler voor het seizoen 2025 is alleen mogelijk voor:

* jeugdspelers die op 31 december 2024 tussen 4½ en 5½ jaar oud zijn (dus geboren tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020), ongeacht of hun ouders  Festina lid zijn.
* jeugd tot en met 16 jaar (geboren in 2008 of later) van wie één of beide ouders al lid van Festina zijn.

Aanmelding is dus NIET mogelijk voor:

* jeugd geboren vóór 1 juli 2019 of na 30 juni 2020 van wie de ouders geen Festinalid zijn.


Seniorspelers

* seniorspelers die op de wachtlijst staan (een geldig registratienummer hebben) en in aanmerking willen blijven komen voor het Festina lidmaatschap kunnen zich opnieuw aanmelden.
* Welke andere seniorspelers zich eventueel in 2024 voor het seizoen 2025 kunnen aanmelden wordt na de voorjaars-ALV op deze webpagina gepubliceerd, uiterlijk eind mei 2024.


Wat is er nodig voor aanmelding?

1. Drie voorstellende Festina leden

Aanmelding voor het jeugd- en seniorlidmaatschap dient te worden ondersteund door drie Festina senior leden die ieder minstens twee jaar lid zijn (in 2022 of eerder lid zijn geworden). Op het aanmeldingsformulier dienen de KNLTB Bondslidnummers van deze voorstellende leden te worden ingevuld, samen met het e-mailadres van het lid zoals dit in de Festina ledenadministratie vermeld staat.

Let op : Jeugd-, Thee-, Limonade-, en AST Shot leden kunnen niet voorstellen.

Voorstellende leden

Voorstellers mogen jaarlijks maximaal drie verschillende personen voorstellen. Een uitzondering vormt hierop het voorstellen van jeugdspelers uit hetzelfde gezin. Het voorstellen van jeugdspelers uit één gezin geldt als één keer voorstellen. 
Aanmeldingen waarop voorstellers staan die meer dan drie personen op de wachtlijst hebben voorgesteld vervallen allemaal.

Het voorstellende Festinalid geeft daarmee te kennen dat zij of hij de voorgestelde persoon kent en achter diens aanmelding staat. Ieder jaar dient de persoon op de wachtlijst opnieuw toestemming te verkrijgen van het voorstellende lid om haar/zijn KNLTB nummer en e-mail te mogen gebruiken. Is er geen toestemming verleend door het voorstellende lid, dan vervalt de inschrijving.

Let op : voor jeugdspelers waarvan minimaal 1 ouder lid is van Festina geldt niet dat er drie voorstellers nodig zijn.

2. Actief KNLTB lidmaatschap

Seniorspelers die lid van Festina willen worden dienen een actief KNLTB seizoens-lidmaatschap 2023 te hebben en lid te zijn van een tennisvereniging. (KNLTB Toernooipas of Zomer challenge, voldoen niet)
Jeugdspelers die zich aanmelden hebben geen actief KNLTB  lidmaatschap nodig.


Hoe gaat Festina te werk; aannamebeleid Jeugdleden voor seizoen 2024

Het aannamebeleid voor de jeugd komt erop neer dat voornamelijk jongere jeugdspelers zullen worden aangenomen.
 * ieder seizoen wordt een vast aantal van 30  jonge jeugdselers tussen 4½ en 5½ jaar oud (op 31 december van het jaar van aanmelden), aangenomen ongeacht of hun ouders Festina lid zijn

Als een jonge jeugdspeler (tussen 4½ jaar en 5½ jaar oud) die zich heeft aangemeld, niet is aangenomen omdat er geen plaats beschikbaar is, kan deze zich het volgend seizoen níet meer aanmelden voor het jeugdlidmaatschap (en komt niet op een wachtlijst).


Kinderen van Festinaleden

Jeugdspelers waarvan tenminste één ouder lid is, worden direct aangenomen.
Voor deze jeugdspelers zijn geen drie voorstellende leden nodig. Zij kunnen volstaan met het invullen van het KNLTB nummer van 1 ouder bij de desbetreffende vraag op het inschrijfformulier.


Voorwaarden nieuw Jeugdlidmaatschap tot 11 jaar oud

Mocht een kind jeugdlid worden dan zijn daar eisen en kosten aan verbonden. Wij willen graag dat u zich daarvan bewust bent als u uw kind aanmeldt bij Festina. Voor alle nieuwe jeugdspelers die in 2024 lid worden gelden de volgende voorwaarden voor lidmaatschap tot zij elf jaar oud zijn:
1. Deelname aan de lente/zomertraining op Festina en de winter Jeugdtraining
2. Deelname aan de Jeugd Voor- en Najaarscompetitie, de Jeugd Clubkampioenschappen en het Festina Open Jeugd Toernooi.

De contributie zal elk jaar bestaan uit de reguliere contributie voor het Jeugdlidmaatschap plus de kosten voor deelname aan de lente/zomer- en wintertraining. Dit bedrag zal in drie delen worden geïnd (eind februari, eind  april en eind oktober). 
Ter illustratie: 
- voor 2024 zal het bij 1x per week trainen +/-:
  contributie EUR 160,-
  zomertraining +/- EUR 250,- (voor 2024 nog niet helemaal duidelijk)
  plus wintertraining EUR 459,-
  Totaal +/- EUR 864,-. 

- Bij twee keer per week trainen in 2024 zal +/- zijn: 
  contributie EUR 155,-
  zomertraining +/- EUR 325,- (voor 2024 nog niet helemaal duidelijk)
  plus wintertraining +/- EUR 803,-
  Totaal +/- EUR 1.283,-. 

- Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 2x per week zomertraining en 1x per week wintertraining of andersom. Een kortingsregeling is mogelijk voor ouder(s) die aantoonbaar niet aan deze financiële verplichting kunnen voldoen.


Aanname jeugd:

- Jeugdspelers die zich hebben aangemeld en waarvan een ouder lid is, worden aangenomen.
- 30 jonge jeugdspelers (zowel niet-Familie als Familie) uit de groep tussen 4½ en 5½ jaar oud (op 31 december 2023) worden aangenomen. Indien een jeugdspeler tussen 4½ en 5½ jaar oud een broertje of zusje heeft dat reeds jeugdlid is, dan krijgt deze voorrang boven diegene die geen broertje of zusje als Festinalid heeft. Indien nodig wordt tussen alle andere jonge jeugdspelers geloot.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de jeugdspelers op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelating


Hoe gaat Festina te werk; aannamebeleid Seniorleden voor seizoen 2024

Er worden elk jaar net zo veel nieuwe seniorleden aangenomen als dat er plaatsen beschikbaar komen ten gevolge van opzeggingen en interne mutaties. Het bestuur beslist over de toelating en neemt daarbij de volgende criteria en rangorde in acht:

1. Seniorspelers aanbevolen door de Technische Commissie voor de hoogste competitieteams;
2. Theeleden die weer spelend lid wensen te worden, mits tijdig (vóór 1 november 2023) doorgegeven aan het secretariaat, onder het voorbehoud dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn; 
3. AST Shot leden die voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden;
4. Seniorspelers op de wachtlijst die in hun leeftijdscategorie het meeste aantal punten hebben.

De verdeling van beschikbare plaatsen aan personen op de wachtlijst geschiedt op basis van het volgende puntensysteem en de volgende verdeelsleutel:


Puntentelling:

- Voor elk aansluitend jaar van aanmelding: 2 punten per jaar
- Indien partner of kind (jeugd) lid is: 4 punten
- Indien partner minimaal 5 jaar lid is en die actief is / is geweest in 2 commissies en een kind, of kinderen heeft die al lid zijn in de basisschool leeftijd en het gezin op 1 adres woont: 8 punten
- Oud leden: 3 punten
   Voor combinatie familie- + oud-lid geldt een maximum van in totaal 6 punten
- AST Shot leden, voor elk AST Shot lidmaatschapsjaar 2,5 punten (mits opgave aansluitend aan het AST Shot lidmaatschap). Voor alle informatie aanname beleid m.b.t. AST Shot leden, klik hier.
- Speelsterkte 6 of 7: 4 punten
- Speelsterkte 5 of lager: 6 punten.

Indien de aanmelding voor het lidmaatschap een jaar wordt onderbroken, vervallen de opgebouwde punten én de plaats op de wachtlijst.


Verdeelsleutel bij aanname:

Van het aantal beschikbare plaatsen wordt:
- 40% toegewezen aan de leeftijdscategorie 17 t/m 30 jaar;
- 50% toegewezen aan de leeftijdscategorie 31 t/m 50 jaar;
- 10% toegewezen aan de leeftijdscategorie 51 jaar en ouder en deze personen kunnen alleen daglid worden.

Indien in een leeftijdscategorie meer seniorspelers zijn met hetzelfde puntenaantal dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder die personen geloot. Bij deze loting wordt geen rekening gehouden met "paren" die zich gezamenlijk hebben aangemeld; zij loten op individuele basis mee.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de seniorspelers op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelating.