L.T.C. Festina

Amsterdam
home

Aanmelden als lid

Aanmelden voor het Festina lidmaatschap 2022 is gesloten

Aanmelden voor het seizoen 2023 is mogelijk in de periode van half september tot 1 november 2022.


Let op!

Jeugd-tennissers

Nieuwe aanmelding jeugd-tennisser in 2022 voor het seizoen 2023 (geen ouders zijn lid van Festina) is alleen mogelijk voor jonge jeugd-tennisser, die tussen 4½ en 5½ jaar oud is op 31 december 2022 (geboren tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018) en voor alle jeugd-tennissers van Festina leden. Voor alle andere jeugd-tennissers die niet al op de wachtlijst staan is aanmelden niet mogelijk, zie onderstaand alle informatie.

Senior-tennissers

De wachtlijst is op dit moment "bevroren" voor nieuwe aanmeldingen. Dit betekent dat alleen senior-tennissers die al op de wachtlijst staan (een geldig registratienummer hebben) en een actief KNLTB seizoens-lidmaatschap 2022 bij een andere tennisvereniging hebben (KNLTB Toernooipas of Zomer challenge, voldoen niet) om zich opnieuw te kunnen aanmelden. Er is één uitzondering: AST Shot leden die in het jaar 2022 AST Shot lid zijn, kunnen zich aanmelden voor 2023. Voor alle informatie zie onderstaand.

Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen voor lidmaatschap dan dat er plaatsen vrijkomen. Er staan daardoor veel jeugd- en senior-tennissers op de wachtlijst.

Alternatief

Indien u lid wilt worden van een tennisclub in de buurt staan hieronder enkele tennisclubs die mogelijk op kortere termijn wel nieuwe leden aannemen:

ALTC DDV
ATC Sloterplas
Joy Jaagpad
Strandvliet
Tie-breakers
TC ABN AMRO
TV De Aemstelburgh
Tennisclub Amsterdam (TCA)Drie voorstellende Festina leden

Aanmelding voor het lidmaatschap jeugd en senior dient te worden ondersteund door drie Festina senior leden (Ere-, Senior-, Dag- of Studentleden), die ieder minstens twee jaar lid zijn (in 2021 of eerder lid zijn geworden). Op het aanmeldingsformulier dienen de KNLTB nummers van deze voorstellende leden te worden ingevuld, samen met het e-mail adres van het lid zoals dit in de Festina ledenadministratie vermeld staat.
Jeugd-, Thee-, Limonade-, en AST Shot leden kunnen niet voorstellen.


Voorstellende leden

Voorstellers mogen jaarlijks maximaal drie verschillende personen voorstellen. Een uitzondering vormt hierop het voorstellen van jeugd-tennissers uit hetzelfde gezin. Het voorstellen van kinderen uit één gezin geldt als één keer voorstellen.
Aanmeldingen waarop voorstellers staan die meer dan drie personen op de wachtlijst hebben voorgesteld vervallen allemaal.

Het voorstellende Festinalid geeft daarmee te kennen dat zij of hij de voorgestelde persoon kent en achter diens aanmelding staat. Ieder jaar dient de persoon op de wachtlijst opnieuw toestemming te verkrijgen van het voorstellende lid om haar/zijn KNLTB nummer en e-mail te mogen gebruiken. Is er geen toestemming verleend door het voorstellende lid, dan vervalt de inschrijving op de wachtlijst.Aanmeldingsprocedure Festina jeugdlidmaatschap in 2022 voor het seizoen 2023


Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap 2023 van Festina kan van half september tot 1 november 2022


Aanname beleid jeugdleden voor seizoen 2023

- In de algemene ledenvergadering van 17 april 2019 is er een gewijzigd jeugd aanname beleid bekrachtigd. De reden van het gewijzigde beleid is dat Festina werkt aan een meer evenwichtig en tennissend jeugdledenbestand. Dit nieuwe aannamebeleid komt er op neer, dat voornamelijk jongere jeugd-tennissers zullen worden aangenomen.
- In de algemene ledenvergadering van 24 juni 2021 is er voor het jeugd aanname beleid een kleine wijziging aangenomen m.b.t. 1) de leeftijd van jonge jeugd-tennissers (niet-Familie) die zich mogen inschrijven 2) dat ieder seizoen een vast aantal jonge jeugd-tennissers tussen 4½ en 5½ jaar oud (op 31 december van het jaar van aanmelden), zowel niet-Familie als Familie aan te nemen, te weten 25 en 3) de percentages overig aan te nemen nieuwe jeugdleden niet-Familie gelijkmatig te verdelen over de drie leeftijdscategorieën (voor zover mogelijk: 33⅓% - 33⅓% - 33⅓%).

Er worden elk jaar net zo veel nieuwe jeugdleden aangenomen als dat er plaatsen beschikbaar komen ten gevolge van opzeggingen en interne mutaties. Het bestuur beslist over de toelating en neemt daarbij de volgende criteria en rangorde in acht:


Kinderen van Festinaleden

Jeugd-tennissers waarvan tenminste één ouder lid is, worden direct aangenomen.
Zij dienen zich aan te melden via de Festina website in de periode van inschrijving, half september tot 1 november.
Voor deze jeugd-tennissers zijn geen drie voorstellende leden nodig. Zij kunnen volstaan met het KNLTB nummer van 1 ouder in te vullen bij de desbetreffende vraag op het inschrijfformulier. (Dit telt niet als "voorstellen", zij behouden de mogelijkheid om hiernaast nog drie andere personen voor te stellen.)


Niet-Familie wachtlijst


a) Jeugd-tennissers die al op de wachtlijst staan

- elk jaar opnieuw aanmelden in periode half september tot 1 november
- drie Festina leden als voorstellers (Festina leden mogen jaarlijks maximaal drie leden voorstellen; het voorstellen van jeugd-tennissers uit hetzelfde gezin geldt als één keer voorstellen).
- Jeugd-tennissers die op de wachtlijst staan en in het jaar van aanmelden 7 jaar zijn/worden of die ouder dan 7 jaar zijn, dienen een actief KNLTB seizoens-lidmaatschap bij een andere tennisvereniging te hebben (KNLTB Toernooipas of Zomer challenge, voldoen niet). Het hebben van een actief KNLTB lidmaatschap geldt niet voor jeugd-tennissers waarvan een ouder lid is.


b) Nieuwe aanmeldingen in 2022 voor het seizoen 2023:


- Alleen jonge jeugd-tennisser tussen 4½ jaar en 5½ jaar oud op 31 december van het jaar van aanmelden (voor 2022 geboren tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018) kunnen zich nieuw aanmelden voor het jeugdlidmaatschap in 2022 voor het seizoen 2023
- Jeugd-tennissers die ouder zijn - en niet al op de wachtlijst staan, zie bovenstaand a) - kunnen zich niet aanmelden voor het jeugdlidmaatschap en komen niet op de wachtlijst.
- Als een jonge jeugd-tennisser (4½ jaar en 5½ jaar) die zich heeft aangemeld niet is aangenomen omdat er geen plaats beschikbaar was, kan deze zich volgend seizoen niet meer aanmelden voor het jeugdlidmaatschap (zij komen niet op een wachtlijst).
- drie Festina leden als voorstellers (Festina leden mogen jaarlijks maximaal drie leden voorstellen; het voorstellen van jeugd-tennissers uit hetzelfde gezin geldt als één keer voorstellen).

Voorwaarden nieuw Jeugdlidmaatschap tot 11 jaar oud

Voor alle nieuwe jeugd-tennissers die in 2023 lid worden gelden de volgende voorwaarden voor lidmaatschap tot zij elf jaar oud zijn:
1. Deelname aan de lente/zomertraining op Festina en de winter Jeugdtraining
2. Deelname aan de Jeugd Voor- en Najaarscompetitie, de Jeugd Clubkampioenschappen en het Festina Open Jeugd Toernooi.

De contributie zal elk jaar bestaan uit de reguliere contributie voor het Jeugdlidmaatschap plus de kosten voor deelname aan de lente/zomer- en wintertraining. Dit bedrag zal in twee delen worden geïnd (eind januari en eind september).
Ter illustratie:
- voor 2021 zou dit zijn bij 1x per week trainen:
  contributie EUR 145,-
  zomertraining +/- EUR 225,-
  plus wintertraining EUR 379,-
  Totaal +/- EUR 749,-.

- Bij twee keer per week trainen in 2021:
  contributie EUR 145,-
  zomertraining +/- EUR 350,-
  plus wintertraining +/- EUR 665,-
  Totaal +/- EUR 1.160,-.

- Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 2x per week zomertraining en 1x per week wintertraining of andersom. De bedragen voor 2023 zullen vergelijkbaar zijn. Een kortingsregeling is mogelijk voor ouder(s) die aantoonbaar problemen hebben om aan deze financiële verplichting te voldoen. 


Aanname jeugd:

- Jeugd-tennissers die zich hebben aangemeld en waarvan een ouder lid is, worden aangenomen.
- 25 jonge jeugd-tennissers (zowel niet-Familie als Familie) uit de groep tussen 4½ en 5½ jaar oud (op 31 december 2022) worden aangenomen. Indien jeugd-tennisser tussen 4½ en 5½ jaar oud een broertje of zusje heeft die jeugdlid is, wordt als eerste aangenomen, tussen alle andere jonge jeugdtennissers wordt, indien nodig geloot.
- Overige beschikbare plaatsen jeugd zijn voor jeugd-tennissers 7 jaar en ouder op de wachtlijst, deze plekken worden verdeeld op basis van onderstaande puntentelling en verdeelsleutel.


Puntentelling:

- Voor elk jaar van aanmelden: 2 punten (dit geldt alleen voor jeugd-tennissers 7 jaar en ouder)
- Speelsterkte 7 of beter: 8 punten
- Broertje of zusje is Jeugdlid: 6 punten (dit geldt alleen voor jeugd-tennissers 7 jaar en ouder)


Verdeelsleutel

De volgende verdeelsleutel zal gehanteerd worden bij aanname in 2022 voor het seizoen 2023:
8 t/m 10 jaar oud: 33⅓%
11 t/m 13 jaar oud: 33⅓%
14 t/m 16 jaar oud: 33⅓%

Indien in een leeftijdscategorie meer jeugd-tennissers met hetzelfde puntenaantal zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder die personen geloot. Is er in een bepaalde leeftijdscategorie een ontoereikend aantal beschikbare aanmeldingen om de verdeelsleutel toe te passen, dan wordt de verdeelsleutel over de overige leeftijdscategorieën naar evenredigheid aangepast.

Bij onderbreking van een jaar aanmelden vervallen de opgebouwde punten en de plaats op de wachtlijst.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de jeugd-tennissers op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelatingAanmeldingsprocedure Festina seniorlidmaatschap 2022


Aanmelden voor het seniorlidmaatschap 2023 van Festina kan van half september tot 1 november 2022.


Vereisten:

- elk jaar opnieuw aanmelden
- drie voorstellende Festina leden
- actief KNLTB seizoens-lidmaatschap 2022 (KNLTB Toernooipas of Zomer challenge, voldoen niet)

Aanname beleid Seniorleden voor seizoen 2023

In de algemene ledenvergadering van 25 april 2018 is er voor senior-tennissers een gewijzigd aannamebeleid bekrachtigd. De reden van het gewijzigde beleid is dat Festina werkt aan een meer evenwichtig ledenbestand wat betreft leeftijd en speelsterkte. In de algemene ledenvergadering van 24 juni 2021 is er voor senior-tennissers een kleine aanpassing geweest voor partners van leden die 5 jaar lid zijn en actief zijn in 2 commissies en waarvan een kind / kinderen lid zijn in de basisschool leeftijd en op hetzelfde adres wonen. Deze partners krijgen 8 punten extra i.p.v. de 4 punten extra, zie onderstaand bij puntentelling.

De wachtlijst is op dit moment "bevroren". Dit betekent dat alleen senior-tennissers die al op de wachtlijst staan (een geldig registratienummer hebben) en een actief KNLTB lidmaatschap hebben, zich kunnen aanmelden. Er is één uitzondering: AST Shot leden die in het jaar 2022 AST Shot lid zijn, kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst.

Er worden elk jaar net zo veel nieuwe seniorleden aangenomen als dat er plaatsen beschikbaar komen ten gevolge van opzeggingen en interne mutaties. Het bestuur beslist over de toelating en neemt daarbij de volgende criteria en rangorde in acht:

1. Seniortennissers aanbevolen door de Technische Commissie voor de hoogste competitieteams;
2. Theeleden die weer spelend lid wensen te worden, mits tijdig (vóór 1 november 2022) doorgegeven aan het secretariaat, onder het voorbehoud dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn;
3. AST Shot leden die voldoen aan de door het bestuur gestelde voorwaarden;
4. Personen op de wachtlijst die in hun leeftijdscategorie het meeste aantal punten hebben.

De verdeling van beschikbare plaatsen aan personen op de wachtlijst geschiedt op basis van het volgende puntensysteem en de volgende verdeelsleutel:


Puntentelling:

- Voor elk aansluitend jaar van aanmelding: 2 punten per jaar
- Indien partner of kind (jeugd) lid is: 4 punten
- Indien partner minimaal 5 jaar lid is en die actief is / is geweest in 2 commissies en een kind, of kinderen heeft die al lid zijn in de basisschool leeftijd en het gezin op 1 adres woont: 8 punten
- Oud leden: 3 punten
   Voor combinatie familie- + oud-lid geldt een maximum van in totaal 6 punten
- AST Shot leden, voor elk AST Shot lidmaatschapsjaar 2,5 punten (mits opgave aansluitend aan het AST Shot lidmaatschap). Voor alle informatie aanname beleid m.b.t. AST Shot leden, klik hier.
- Speelsterkte 6 of 7: 4 punten
- Speelsterkte 5 of lager: 6 punten.

Indien de aanmelding voor het lidmaatschap een jaar wordt onderbroken, vervallen de opgebouwde punten én de plaats op de wachtlijst.


Verdeelsleutel bij aanname:

Van het aantal beschikbare plaatsen wordt:
- 40% toegewezen aan de leeftijdscategorie 17 t/m 30 jaar;
- 40% toegewezen aan de leeftijdscategorie 31 t/m 40 jaar;
- 10% toegewezen aan de leeftijdscategorie 41 t/m 50 jaar;
- 10% toegewezen aan de leeftijdscategorie 51 jaar en ouder en deze personen kunnen alleen daglid worden.

Indien in een leeftijdscategorie meer senior-tennissers zijn met hetzelfde puntenaantal dan het aantal beschikbare plaatsen, wordt onder die personen geloot. Bij deze loting wordt geen rekening gehouden met "paren" die zich gezamenlijk hebben aangemeld; zij loten op individuele basis mee.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de senior tennissers op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelating.