Aanmelden als lid

Aanmelden voor het seizoen 2018 is niet meer mogelijk


(Aanmelden voor het Festina lidmaatschap 2019 is mogelijk van half september tot

1 november 2018, zie onderstaande informatie.)

Let op:
Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen voor lidmaatschap dan dat er plaatsen vrijkomen. Er staan daardoor veel aspirant-leden op de wachtlijsten voor zowel Jeugd als voor Senioren.

Er is besloten de wachtlijsten te "bevriezen" voor nieuwe aanmeldingen. 

Aspirant-leden, jeugd en senioren, die op de wachtlijst staan en een geldig registratienummer hebben kunnen weer aanmelden.
Verder zijn er twee uitzonderingen, die zich ook kunnen aanmelden, aspirant-jeugdleden waarvan een ouder lid is en AST Shot leden die dit seizoen 2018 Shot lid zijn kunnen zich nog als "nieuw" aanmelden voor de wachtlijst.
Op deze twee uitzonderingen na kunnen voorlopig geen nieuwe aanmeldingen gedaan worden om lid te worden.

Alternatief

Indien u lid wilt worden van een tennisclub in de buurt staan hieronder enkele tennisclubs die mogelijk op kortere termijn wel nieuwe leden aannemen:

ALTC DDV
ATC Sloterplas
Joy Jaagpad
Strandvliet
Tennisclub Kattenlaan
Tie-breakers
TC ABN AMRO
TV De Aemstelburgh
Tennisclub Amsterdam (TCA)


Drie voorstellende Festina leden

Aanmelding voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door drie Festina senior leden (ere-, senior-, dag- of studentleden), die ieder minstens twee jaar lid zijn (in 2017 lid zijn geworden of eerder). Op het aanmeldingsformulier dienen daartoe de KNLTB nummers van deze voorstellende leden te worden ingevuld, samen met het e-mail adres van het voorstellende lid zoals deze in de Festina ledenadministratie vermeld staat.
Jeugd-, thee-, limonade-, en AST Shot leden kunnen niet voorstellen.

Voorstellende leden

Voorstellers mogen maximaal drie verschillende aspirant leden voorstellen. Een uitzondering vormt hierop het voorstellen van jeugdleden uit hetzelfde gezin. In dat geval telt het voorstellen van alle kinderen uit 1 gezin als 1 keer voorstellen.
Aanmeldingen waarop voorstellers staan die meer dan drie aspirant-leden hebben voorgesteld vervallen allemaal.

Voorstellende leden krijgen bij aanmelding van het aspirant-lid via hun e-mail adres bericht welke leden zij hebben voorgesteld. (Voorstellende leden die geen e-mailadres hebben, kunnen bij secretariaat@ltcfestina.nl een voor dit doel te gebruiken e-mailadres aanvragen.) 

Het voorstellende Festinalid geeft daarmee te kennen dat zij of hij het betreffende aspirant-lid enigszins kent en achter diens aanmelding staat. Ieder jaar dient het aspirant-lid opnieuw toestemming te verkrijgen van een voorstellend lid om haar/zijn KNLTB nummer en e-mail adres in te vullen.

Aanmelding nieuwe Jeugdleden waarvan een ouder Festina lid is

Voor aspirant jeugdleden waarvan een ouder lid is, geldt: dat als hun kind 10 jaar of jonger is hij/zij direct wordt aangenomen. Het aanname beleid is zo dat hier geen wachtlijst meer voor is. Dus als uw kind volgend jaar nog te jong is om te tennissen, dan hoeft u hem/haar nu nog niet aan te melden.
Verder vervalt voor deze hele groep kinderen de drie-handtekeningen-eis van voorstellers. Zij kunnen volstaan met het KNLTB nummer van 1 ouder in te vullen bij de desbetreffende vraag op het inschrijfformulier. (Dit telt niet als "voorstellen", zij behouden de mogelijkheid om hiernaast nog drie aspirant-leden voor te stellen.)


Aannamebeleid Jeugdleden voor seizoen 2018

In principe wordt het aantal beschikbare plaatsen bepaald door het aantal opzeggingen en interne mutaties. Het bestuur beslist over toelating op basis van het volgende systeem.

Er zijn twee groepen:
- de groep familiehereniging (ten minste één ouder is lid van Festina)
- de groep niet-familiehereniging (geen van de ouders is lid van Festina)

Van de beschikbare plaatsen wordt:
- 75% toegewezen aan de groep familiehereniging; - 25% aan de groep niet-familiehereniging.

Aanname binnen beide groepen geschiedt op basis van het volgende puntensysteem:
* voor elk (aansluitend) jaar van aanmelding 2 punten
* oud jeugdlid 1 punt

Aannamebeleid jeugd familiehereniging (ten minste één ouder is lid van Festina.)
In 2014 is voor aspirant-jeugdleden waarvan ten minste één ouder lid is van Festina nieuw aannamebeleid vastgesteld. Aspirant jeugdleden in de groep familiehereniging die zijn geboren in 2013 t/m 2007 worden direct aangenomen. Hiervoor is dus geen wachtlijst meer.

Voor de aspirant-jeugdleden die zijn geboren in 2001 t/m 2006, én waarvan ten minste één ouder lid is van de club, blijft de familie-wachtlijstregeling van kracht.

Aannamebeleid overige jeugd (geen van de ouders is lid van Festina.)
Indien geen van de ouders lid is van Festina, kan een kind zich alleen aanmelden indien het al op de wachtlijst staat, dus ten minste drie jaar onafgebroken zich heeft aangemeld en een actueel registratienummer heeft. Het dient zich dan opnieuw aan te melden op voordracht van drie daartoe gerechtigde leden. (Het voorstellen door een Festina lid van meerdere kinderen uit het zelfde gezin telt totaal als 1x "voorstellen". Alle kinderen dienen apart aangemeld te worden.)

Nieuw beleid

Indien geen van de ouders lid is van de club en het kind niet al op de wachtlijst staat, is aanmelding momenteel niet mogelijk.

Reden
Er staan momenteel ruim tweehonderd aspirant-jeugdleden op de wachtlijst. Door verloop komen er jaarlijks zo'n tien plekken vrij voor kinderen waarvan de ouders geen lid zijn. 

Staat uw kind op de wachtlijst en wil zij/hij graag lid worden van Festina, dan adviseren wij u niettemin uw kind aan te melden.
Bij een onderbreking van een jaar aanmelden vervallen de opgebouwde punten en de plaats op de wachtlijst.

Het bestuur kan in geval van onvoldoende (kwalitatieve) bezetting van de jeugdcompetitieteams uit de beschikbare plaatsen kinderen aannemen met aantoonbare tenniservaring. Deze moeten dan wel beschikbaar zijn voor de volledige competitie en andere jeugdactiviteiten.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de aspirant leden op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelating.


Aannamebeleid Seniorleden voor seizoen 2018

Met ingang van 2017 is een structurele wijziging van het aannamebeleid ingevoerd.

Er worden geen extra leden aangenomen buiten de beschikbare plaatsen ten gevolge van opzeggingen en interne mutaties. Het bestuur beslist over de toelating en neemt daarbij de volgende criteria in acht:

Voorrang krijgen in onderstaande volgorde:
- Aspirant-leden aanbevolen door de Technische Commissie voor de hoogste competieteams;
- Thee- Limonadeleden die weer spelend lid wensen te worden, mits tijdig (vóór 1 november
   van een komend seizoen) doorgegeven aan het secretariaat;
- AST-Shot leden, die minimaal 3 jaar achter elkaar AST-Shotlid zijn geweest en
   actief betrokken zijn geweest voor de club.
E.e.a. ter beoordeling aan het bestuur.

Voor de overgebleven aspirant-leden wordt de volgorde bepaald op basis van het volgende puntensysteem:

- Voor elk aansluitend jaar van aanmelding: 2 punten
- Indien partner of kind (Jeugdlid) lid is: 3 punten
- Oud lid: 3 punten 
   (voor familie + oud-lid geldt een maximum van totaal 4 punten)
- Bij eerste aanmelding tussen 17 en 30 jaar: 2 punten
- AST Shot leden, voor elk AST Shot lidmaatschapsjaar
   en mits opgave aansluitend op AST Shot lidmaatschap: 2,5 punt
- Een actueel lidmaatschap met KNLTB lidmaatschap bij een
   andere tennisvereniging: 2 punten
- Indien de speelsterkte =< 6: eenmalig 4 punten

Bij onderbreking van een jaar aanmelden vervallen de opgebouwde punten en de plaats op de wachtlijst.

Van het aantal beschikbare plaatsen wordt aan aspirant-leden met de meeste punten:
- 20% toegewezen uit de leeftijdscategorie 17 t/m 30 jaar;
- 60% toegewezen uit de leeftijdscategorie 31 t/m 40 jaar;
- 10% toegewezen uit de leeftijdscategorie 41 t/m 50 jaar;
- 10% toegewezen uit de leeftijdscategorie 51 jaar en ouder - Daglidmaatschap

Indien in een leeftijdscategorie meer aspirant-leden met hetzelfde puntenaantal zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt onder die personen geloot. Bij deze loting wordt geen rekening gehouden met "paren" die zich gezamenlijk aangemeld hebben; zij loten op individuele basis mee.

Het bestuur streeft ernaar voor 1 januari de aspirant leden op de hoogte te stellen van hun toelating dan wel niet-toelating.