Contributie en lidmaatschap 2018

                    contributie    via incasso      entreegeld             bouwbijdrage per jaar *
                                                                                                                          van 2013 t/m 2019 

Senior                290,-                280,-                      280,-                                 50,-
Jeugd <12        145,-                 135,-                         95,-                                  10,-
Jeugd 12+       165,-                 155,-                         95,-                                  10,-
Student             180,-                  170,-                        95,-                                 25,-
Daglid               200,-                  190,-                     280,-                                 30,- 
Theelid               90,-                   80,-                       280,-                                    5.-
Limonadelid      65,-                   55,-                         95,-                                     5,-

Contributie- en entreegeldbetaling 2018
Betaling van de contributie dient te geschieden door middel van automatische incasso of overmaking. Nieuwe leden zijn verplicht om contributie, entreegeld en eventueel verschuldigde trainingsgelden door middel van automatisch incasso te voldoen. Aan bestaande leden wordt verzocht bij voorkeur Festina te machtigen tot automatische incasso. Dit bespaart Festina veel tijd en geld.

Korting op contributie
Alle leden die door middel van automatische incasso hun contributie voldoen krijgen een korting van €10,-.

Betaling contributie via incasso
Na het verlenen van de machtiging tot automatische incasso zal in de tweede helft van januari  de verschuldigde contributie onder toepassing van de hierboven vermelde korting van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Er dient op dat moment voldoende saldo op de betreffende rekening te staan.

Betaling contributie door overmaking
Betaling van de contributie door overmaking dient te geschieden zonder toepassing van een korting op de Festina rekening voor contributies, te weten NL 27 RABO 0155 6387 85, L.T.C. Festina, Amsterdam binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het betreffende KNLTB lidnummer.

Betaaltermijn contributie en voorwaarden

  • Indien vóór 1 maart van het betreffende seizoen wordt betaald, zal de ledenpas bij de start van het seizoen klaarliggen. 
  • Zolang de volledige contributie niet tijdig is betaald, bestaat er geen recht op de ledenpas. 
  • Op 1 maart van het betreffende seizoen zullen herinneringen worden verstuurd voor diegenen die hun contributie dan nog niet hebben voldaan, waarbij een administratieve ­verhoging van € 20,= wordt toegepast. Indien voor 1 april van het betreffende seizoen de contributie niet is voldaan en door Festina is ontvangen, zal het lidmaatschap namens de vereniging worden opgezegd. Let wel, uw contributieplicht aan Festina vervalt in dit geval niet. 


* Bouwbijdrage van 2013 t/m 2019 /Verbouwing clubhuis
Op de Buitengewone Ledenvergadering van 22 november 2012 hebben de leden akkoord gegeven aan het bestuursvoorstel aangaande de verbouwing van het clubhuis. Op de ALV van 20 november 2013 is de verplichte bouwbijdrage vastgesteld per lidmaatschapssoort, zie bovenstaand overzicht en deze geldt voor alle leden voor de periode 2013 t/m 2019. Dit houdt voor alle leden in dat zij ieder jaar de Bouwbijdrage dienen te voldoen die bij hun lidmaatschapstype van dat jaar hoort.

Aangezien de kosten van de verbouwing voornamelijk vallen in de periode eind 2014 en begin 2015 is het verzoek gedaan aan alle leden om de Bouwbijdrage in een keer vooruit te betalen. Veel leden hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Het bespaart Festina aanzienlijke rentekosten en administratieve rompslomp. Leden die hun resterende Bouwbijdragen vooruit willen betalen, kunnen dit kenbaar maken door een email te sturen aan de Financieringscommissie verbouw clubhuis, e-mail adres: prachtigclubhuis@ltcfestina.nl.
Voor de bouwbijdrage clubhuis wordt het Raborekeningnummer NL05Rabo0155638793 gebruikt. 

Lidsoorten
- Jeugdlid         J      van 5 - 17 jaar 
- Studentlid      St     van 18 - 26 jaar 
- Seniorlid        S      vanaf 18 jaar en ouder      
- Daglid             D      Seniorlid met beperkt speelrecht
   (tot en met de clubkampioenschappen: op door de weekse dagen tot 18:00 uur, niet in het weekeinde)

- AST-Shot lid  
St     Studentlid van het ASC-AVSV 
- Limonadelid          Jeugdlid zonder speelrecht
- Theelid                 Seniorlid zonder speelrecht

Banenschema en speelrecht per lidsoort
Voor speelrecht van de verschillende lidsoorten zie > Vereniging > Speelrechten per baan, dag en lidtype, of klik hier!

Ledenpas
Voor uw ledenpas dient u een pasfoto (formaat 30 x 45 mm) in te leveren, of een goed gelijkende digitale foto .JPG, die door de KNLTB wordt gescand en die vijf jaar geldig is. De KNLTB maakt aan de hand van de ingescande foto een creditcardledenpas. Deze ledenpas is o.a. nodig om een baan te mogen afschrijven. Zonder geldige ledenpas is het niet mogelijk een baan af te schrijven. Indien u uw pas kwijt bent kunt u bij de clubsecretaris verzoeken een nieuwe tennispas aan te vragen. De kosten hiervoor zijn € 2,50.

Ledenpas ophalen
De ledenpas staat tot 1 mei klaar op Festina om opgehaald te worden. Daarna kunnen de ledenpassen alleen nog opgehaald worden op dagen dat de clubmanager aanwezig is, dit is op maandag (tot 17u), woensdag (tot 17u), vrijdag (tot 19u) en zondag (tot 15u). Kunt u niet op één van deze momenten of is de clubmanager niet aanwezig dan kunt u een mail sturen naar clubmanager@ltcfestina.nl en zal zij de pas voor u klaar leggen.

Speelsterkte
Sinds 2003 geldt een nieuw zogenaamd Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS).
Lees alles hierover op de site www.knltb.nl.

Opzeggen of wijzigingen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap en/of wijzigingen van de lidmaatschapssoort die moeten ingaan voor het komende seizoen, dienen schriftelijk of per e-mail (secretariaat@ltcfestina.nl) te worden doorgegeven aan het secretariaat vóór 1 november van het lopende seizoen.

Ledenadministratie
Voor alle zaken betreffende het lidmaatschap kan men zich wenden tot de clubsecretaris. 
Dit geldt ook voor adreswijzigingen en het aanvragen van een vervanging voor een verloren pas en dergelijke. Emailadres:  secretariaat@ltcfestina.nl.