L.T.C. Festina

Amsterdam
home

Openingstijden en huisregels

Openingstijden park, banen en clubhuis, oktober en november


- Oktober t/m zondag 4 november: 09:00 - 22:30 uur, alle dagen.
   Het clubhuis is open t/m zondag 4 november

- Vanaf maandag 5 november, clubhuis gesloten
   park en banen open: ma, di, wo en do: 09:00 - 22:00 uur en vr, za en zo 09:00 - zonsondergang.
   Maandagavond verlichting is nieuw deze maanden.

Openingstijden clubhuis, park en banen

- Voor openings- en speeltijden/schema baangebruik Festina 2018, klik hier!
- Kijk altijd op Twitter of op de website (rechts) of de banen bespeelbaar zijn, of klik hier!
- Om de actuele baanbezetting te zien,
    zie de Homepage rechts derde blok van boven, of klik hier! (momenteel niet operationeel)

Huisregels

- Honden worden op het park niet toegelaten, ook niet als ze aangelijnd zijn.
- Indien u onvolkomenheden op de baan ziet (een losse lijn, kuilen e.d.) wordt het op prijs
    gesteld als u dit bij de beheerders, groundsman of clubsecretaris meldt.
- Rekeningen bij de bar moeten dezelfde dag voldaan worden.

Roken

Festina is geheel rookvrij.


Baan- en speelreglement LTC Festina

Artikel 1: Algemene bepaling

De definities en begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten en het huishoudelijk reglement, zijn eveneens van toepassing op dit reglement.

Artikel 2: Kleding

Het dragen van tennisschoenen en gepaste, bij voorkeur overwegend witte, tenniskleding is verplicht.

Artikel 3: Openingstijden

Algemeen: De banen zijn in de regel open van 8:00 uur tot 22:30 uur.
Voor het overzicht van openingstijden bar, clubhuis en banen voor het seizoen 2016 zie www.ltcfestina onder login openings-en speeltijden/schema baangebruik Festina 2016.
Voor 2017 wordt een nieuw overzicht gemaakt dat ook op de website zal worden geplaatst.

Artikel 4: Afschrijven

4.1. Afschrijven banen
(i).   Leden kunnen alleen afschrijven met geldige persoonlijke KNLTB ledenpassen.
(ii).  Het is niet toegestaan gebruik te maken van KNLTB ledenpassen van andere leden in
         plaats van de eigen persoonlijke KNLTB ledenpas.
(iii). De beheerders kunnen een tijdelijke pas verstrekken bij verlies of bij het vergeten
         van de eigen ledenpas.
(iv). Bij het afschrijven dient eerst een onbespeelde baan te worden afgeschreven (zie overzicht
         banen op het digitale afhangbord) en daarna pas een baan waarop op dat moment wordt
         gespeeld en die is afgeschreven.

4.2. Digitale afhangbord
(i)   Er wordt afgeschreven op het digitale afhangbord.
(ii)  Op het digitale afhangbord staat de speeltijd vermeld.
(iii) De gebruikershandleiding van het digitale afhangbord hangt naast het afhangbord evenals
       het speelschema met speelrechten per baan, per dag en lidtype, zie hiervoor www.ltcfestina,
       onder gebruikershandleiding en speelschema of klik hier
(iv) Een baan wordt afgeschreven door 2, 3 of 4 personen.

4.3. Afschrijftijden
Voor het hele seizoen gelden de volgende afschrijftijden:
(i)  Single ( 2 of 3 personen)  40 minuten
(ii) Dubbel (4 personen)         50 minuten
Het bestuur heeft de bevoegdheid de afschrijftijden aan te passen.

Artikel 5: Slepen

5.1.  Na het spelen dienen de banen altijd te worden gesleept.
5.2.  Bij regen wordt direct gestopt met spelen en slepen. De aanwijzingen van de groundsman,
         clubmanager en/of de beheerder worden opgevolgd. Zonder toestemming van de
         groundsman is het niet toegestaan door plassen te slepen.

Artikel 6: Competitie & trainingen & evenementen

6.1.  Les, competitie en evenementen hebben altijd voorrang op de aan hen toegewezen banen.
6.2.  Competitieteams kunnen onder normale omstandigheden rekenen op één baan per team
        en zo mogelijk een wisselbaan.
6.3.  Competitiespelers mogen niet afschrijven gedurende de tijd dat hun team een
          competitiebaan bezet houdt.
6.4.  Competitiewedstrijden en evenementen beginnen in de regel en bij voorkeur
          niet vóór 12.00 uur, met
          uitzondering van wedstrijden van de eerste teams op zondag en enkele teams op
          zaterdag. Het merendeel van de banen is bij competitieweekenden, toernooien en
          evenementen tot 12.00 uur gereserveerd voor “vrij spelen”.
6.5.  Bij competitie, toernooien en evenementen kunnen de overige beschikbare banen door
          leden worden afgeschreven.
6.6.  De baanindeling tijdens competitie wordt gemaakt door de competitieleider en /of
         de clubmanager. De leden kunnen met competitieleider en/ of de clubmanager overleggen
         of en zo ja wanneer banen vrij komen.

Artikel 7: Speelrechten dagleden, juniorleden, studentleden en personeelsleden

7.1.  De speelrechten per lid zijn te vinden op www.ltcfestina.nl speelrecht per baan, per
         dag en lidtype. Het bestuur heeft de bevoegdheid de speelrechten gedurende het
         lopende jaar aan te passen.
7.2.  Dagleden
(i) Dagleden hebben een beperkt speelrecht: alleen overdag van 8.00 uur tot 18.00 uur
     en niet in de weekenden.
(ii) Tijdens de hen toegewezen uren gelden voor dagleden dezelfde regels als voor seniorleden
(iii) Dagleden hebben buiten de hen toegewezen uren geen speelrecht, met
       uitzondering van evenementen en de clubkampioenschappen.
(iv)  Het bestuur kan jaarlijks besluiten om na een bepaald moment, bijvoorbeeld de
        clubkampioenschappen, de speelrechten van dagleden te verruimen en gelijk te maken
        aan die van seniorleden. Dit wordt via de Nieuwsbrief en op de site bekend gemaakt.
7.3. Juniorleden: Speelrechten gelijk aan die van seniorleden.
7.4. Studentleden en AST shotleden: Speelrechten gelijk aan de seniorleden.
7.5. Personeelsleden (trainers, beheerders, groundsmen, clubmanager) hebben ook speelrecht.
        Zij mogen niet afhangen op weekdagen tussen 18.00 en 20.00 en niet op woensdag-
        en vrijdagochtend.

Artikel 8: Introduceren

8.1. De introducé wordt voor het spelen door het Festinalid aangemeld en in het
        introductieboek ingeschreven bij de bar. Betaling geschiedt bij de bar.
8.2. Tot 1 juli mag er alleen worden geïntroduceerd door de week tot 18.00 uur. Vanaf 1juli
        kan er ook ’s avonds en in het weekeinde worden geïntroduceerd.
8.3. Een persoon kan maximaal vier keer per seizoen worden geïntroduceerd.
8.4. Leden kunnen maximaal vier keer per seizoen iemand introduceren.
8.5. De introductie van een senior kost € 15,-(€ 5,- borg voor het pasje), voor een
        junior Є 10-(Є 5,- borg voor het pasje). De borg voor het pasje wordt terugbetaald
        bij het inleveren van het pasje.
8.6. Voor een juniorlid dat één van de eigen ouders wil introduceren geldt een afwijkende
        regeling: Een juniorlid kan onbeperkt één van de eigen ouders introduceren.
        Het introductiegeld bedraagt € 10,= ( € 5,- borg voor het pasje) per keer.

Artikel 9: Introduceren tijdens de winterperiode, van 1 november tot eind maart

9.1. Ook in het winterseizoen blijft introductie mogelijk binnen de reguliere regels: € 10,-
         per introductie senior en € 5,- introductie jeugd.
9.2. In de gang naar de kleedkamers ligt in deze periode een boek waarin de volgende
         gegevens worden genoteerd: eigen naam, naam van de introducé, senior of junior
         en datum. Zo snel mogelijk na 1 april wordt een rekening gestuurd voor de
         winterintroductiegelden.

Artikel 10:Rekketrek

10.1. Avondrekketrek vindt plaats op maandag op drie banen (4 t/m 6). Vanaf de aanvang
          van de lagere schoolvakantie (medio juli) op vier banen (3 t/m 6).
10.2. Avondrekketrek is uitsluitend bedoeld voor seniorleden.
10.3. Middagrekketrek vindt plaats op donderdag van 12.00-14.00 op drie banen (1 t/m 3). Vanaf de
          aanvang van de lagere schoolvakantie (medio juli) op vier banen (1 t/m 4).
10.4. De middagrekketrek is bedoeld voor seniorleden en voor dagleden.
10.5. Het is niet toegestaan aan de rekketrek mee te doen en tegelijkertijd af te schrijven.
          Afschrijven voor participerende avondrekketrekkers mag daardoor pas vanaf 20:00 uur.
          Afschrijven voor participerende middagrekketrekkers mag daardoor pas vanaf 14.00 uur.
10.7. Als het aantal deelnemers lager is dan het benodigde aantal banen zullen de vrije banen worden
          teruggegeven voor “vrij spelen”.

Artikel 11:  Etiquette

Leden wordt verzocht de volgende regels in acht te nemen:
(i). Leden zonder kleine kinderen schrijven bij voorkeur niet af op baan 6 en 7, als er
       nog andere vrije banen zijn. Deze banen, aan weerszijden van de speeltuin, zijn zeer
       in trek bij leden met kleine kinderen.
(ii). Elke tennisbaan wordt betreden via de voor die baan bestemde ingang. Een tennisbaan
       wordt pas betreden nadat de rally op de baan is afgelopen.
(iii). “Bal over” wordt pas geroepen na afloop van de rally op de baan waar de bal is beland.

Artikel 12:  Huur van banen & clubhuis

12.1. Van 1 oktober tot 1 april bestaat voor leden de mogelijkheid tot het huren
          van (een beperkt aantal) banen voor een evenement met niet-leden, voor zover er geen
          najaarscompetitie is en dit niet leidt tot hinder voor andere leden en er geen conflict is
          met een evenement, zulks ter beoordeling van het bestuur.
          Voorafgaande dient schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan de secretaris
          van het bestuur.
12.2. Leden kunnen het clubhuis huren voor een feest, partij of diner in de periode
          15 september tot 1 april en tevens in de zomerperiode na het open toernooi tot aan
          een week voor de clubkampioenschappenindien en voor zover dit niet leidt tot hinder
          voor andere leden en er geen conflict is met een evenement, zulks ter beoordeling van
          het bestuur. Voorafgaand dient schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan de
          secretaris van het bestuur.
12.3. Voor informatie /prijzen en toestemmingsverzoeken kunnen de leden zich wenden
          tot het secretariaat (secretariaat@ltcfestina.nl).

Slotbepalingen

Artikel 13:  Kennisname

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en dit reglement via de website van de vereniging.

Artikel 14:  Vaststelling

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 27 oktober 2016.