Baan- en speelreglement LTC Festina

Artikel 1: Algemene bepaling

De definities en begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten en het huishoudelijk reglement, zijn eveneens van toepassing op dit reglement.

Artikel 2: Kleding

Het dragen van tennisschoenen en gepaste, bij voorkeur overwegend witte, tenniskleding is verplicht.

Artikel 3: Openingstijden

Algemeen: De banen zijn in de regel open van 8.00 uur tot 22.30 uur.
Voor het overzicht van openingstijden bar, clubhuis en banen voor het seizoen 2016 zie www.ltcfestina onder login openings-en speeltijden/schema baangebruik Festina 2016.
Voor 2017 wordt een nieuw overzicht gemaakt dat ook op de website zal worden geplaatst.

Artikel 4: Afschrijven

4.1. Afschrijven banen
(i).   Leden kunnen alleen afschrijven met geldige persoonlijke KNLTB ledenpassen.
(ii).  Het is niet toegestaan gebruik te maken van KNLTB ledenpassen van andere leden in plaats van de
        eigen persoonlijke KNLTB ledenpas.
(iii). De beheerders kunnen een tijdelijke pas verstrekken bij verlies of bij het vergeten van de eigen ledenpas.
(iv). Bij het afschrijven dient eerst een onbespeelde baan te worden afgeschreven (zie overzicht banen op het
        digitale afhangbord) en daarna pas een baan waarop op dat moment wordt gespeeld en die is afgeschreven.

4.2. Digitale afhangbord
(i)   Er wordt afgeschreven op het digitale afhangbord.
(ii)  Op het digitale afhangbord staat de speeltijd vermeld.
(iii) De gebruikershandleiding van het digitale afhangbord hangt naast het afhangbord evenals het speelschema
       met speelrechten per baan, per dag en lidtype, zie hiervoor www.ltcfestina, onder gebruikershandleiding en
       speelschema of klik hier
(iv) Een baan wordt afgeschreven door 2, 3 of 4 personen.

4.3. Afschrijftijden
Voor het hele seizoen gelden de volgende afschrijftijden:
(i)  Single ( 2 of 3 personen)  40 minuten
(ii) Dubbel (4 personen)         50 minuten
Het bestuur heeft de bevoegdheid de afschrijftijden aan te passen.

Artikel 5: Slepen

5.1.  Na het spelen dienen de banen altijd te worden gesleept.
5.2.  Bij regen wordt direct gestopt met spelen en slepen. De aanwijzingen van de groundsman, clubmanager
        en/of de beheerder worden opgevolgd. Zonder toestemming van de groundsman is het niet toegestaan
        door plassen te slepen.

Artikel 6: Competitie & trainingen & evenementen

6.1.  Les, competitie en evenementen hebben altijd voorrang op de aan hen toegewezen banen.
6.2.  Competitieteams kunnen onder normale omstandigheden rekenen op één baan per team en zo mogelijk
        een wisselbaan.
6.3.  Competitiespelers mogen niet afschrijven gedurende de tijd dat hun team een competitiebaan bezet houdt.
6.4.  Competitiewedstrijden en evenementen beginnen in de regel en bij voorkeur niet vóór 12.00 uur, met
        uitzondering van wedstrijden van de eerste teams op zondag en enkele teams op zaterdag. Het merendeel
        van de banen is bij competitieweekenden, toernooien en evenementen tot 12.00 uur gereserveerd voor
        “vrij spelen”.
6.5.  Bij competitie, toernooien en evenementen kunnen de overige beschikbare banen door leden worden
        afgeschreven.
6.6.  De baanindeling tijdens competitie wordt gemaakt door de competitieleider en /of de clubmanager. De leden
        kunnen met competitieleider en/ of de clubmanager overleggen of en zo ja wanneer banen vrij komen.

Artikel 7: Speelrechten dagleden, juniorleden, studentleden en personeelsleden

7.1.  De speelrechten per lid zijn te vinden op www.ltcfestina.nl speelrecht per baan, per dag en lidtype.
        Het bestuur heeft de bevoegdheid de speelrechten gedurende het lopende jaar aan te passen.
7.2.  Dagleden
(i)   Dagleden hebben een beperkt speelrecht: alleen overdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en niet in de weekenden.
(ii)  Tijdens de hen toegewezen uren gelden voor dagleden dezelfde regels als voor seniorleden
(iii)  Dagleden hebben buiten de hen toegewezen uren geen speelrecht, met uitzondering van evenementen en de
       clubkampioenschappen.
(iv)  Het bestuur kan jaarlijks besluiten om na een bepaald moment, bijvoorbeeld de clubkampioenschappen,
       de speelrechten van dagleden te verruimen en gelijk te maken aan die van seniorleden. Dit wordt via de
       Nieuwsbrief en op de site bekend gemaakt.
7.3. Juniorleden: Speelrechten gelijk aan die van seniorleden – pilot (2016-2017).
7.4. Studentleden en AST shotleden: Speelrechten gelijk aan de seniorleden – pilot (2016-2017).
7.5. Personeelsleden (trainers, beheerders, groundsmen, clubmanager) hebben ook speelrecht. Zij mogen
       niet afhangen op weekdagen tussen 18.00 en 20.00 en niet op woensdag- en vrijdagochtend.

Artikel 8: Introduceren

8.1. De introducé wordt voor het spelen door het Festinalid aangemeld en in het introductieboek ingeschreven
       bij de bar. Betaling geschiedt bij de bar.
8.2. Tot 1 juli mag er alleen worden geïntroduceerd door de week tot 18.00 uur. Vanaf 1 juli kan er ook
       ’s avonds en in het weekeinde worden geïntroduceerd.
8.3. Een persoon kan maximaal vier keer per seizoen worden geïntroduceerd.
8.4. Leden kunnen maximaal vier keer per seizoen iemand introduceren.
8.5. De introductie van een senior kost € 15,-(€ 5,- borg voor het pasje), voor een junior Є 10-(Є 5,- borg
        voor het pasje). De borg voor het pasje wordt terugbetaald bij het inleveren van het pasje.
8.6. Voor een juniorlid dat één van de eigen ouders wil introduceren geldt een afwijkende regeling: Een juniorlid
        kan onbeperkt één van de eigen ouders introduceren. Het introductiegeld bedraagt € 10,= ( € 5,- borg voor
        het pasje) per keer.

Artikel 9: Introduceren tijdens de winterperiode, van 1 november tot eind maart

9.1. Ook in het winterseizoen blijft introductie mogelijk binnen de reguliere regels: € 10,- per introductie
       senior en € 5,- introductie jeugd.
9.2. In de gang naar de kleedkamers ligt in deze periode een boek waarin de volgende gegevens worden
       genoteerd: eigen naam, naam van de introducé, senior of junior en datum. Zo snel mogelijk na 1 april
       wordt een rekening gestuurd voor de winterintroductiegelden.

Artikel 10:Rekketrek

10.1. Avondrekketrek vindt plaats op maandag op drie banen (4 t/m 6). Vanaf de aanvang van de lagere
        schoolvakantie (medio juli) op vier banen (3 t/m 6).
10.2. Avondrekketrek is uitsluitend bedoeld voor seniorleden.
10.3. Middagrekketrek vindt plaats op donderdag van 12.00-14.00 op drie banen (1 t/m 3). Vanaf de
         aanvang van de lagere schoolvakantie (medio juli) op vier banen (1 t/m 4).
10.4. De middagrekketrek is bedoeld voor seniorleden en voor dagleden.
10.5. Het is niet toegestaan aan de rekketrek mee te doen en tegelijkertijd af te schrijven. Afschrijven voor
         participerende avondrekketrekkers mag daardoor pas vanaf 20:00 uur. Afschrijven voor participerende
         middagrekketrekkers mag daardoor pas vanaf 14.00 uur.
10.7. Als het aantal deelnemers lager is dan het benodigde aantal banen zullen de vrije banen worden
         teruggegeven voor “vrij spelen”.

Artikel 11:  Etiquette

Leden wordt verzocht de volgende regels in acht te nemen:
(i). Leden zonder kleine kinderen schrijven bij voorkeur niet af op baan 6 en 7, als er nog andere vrije banen
      zijn. Deze banen, aan weerszijden van de speeltuin, zijn zeer in trek bij leden met kleine kinderen.
(ii). Elke tennisbaan wordt betreden via de voor die baan bestemde ingang. Een tennisbaan wordt pas betreden
      nadat de rally op de baan is afgelopen.
(iii). “Bal over” wordt pas geroepen na afloop van de rally op de baan waar de bal is beland.

Artikel 12:  Huur van banen & clubhuis

12.1. Vanaf 1 oktober tot 31 maart bestaat voor leden de mogelijkheid tot het huren van (een beperkt aantal)
         banen voor een evenement met niet-leden, voor zover er geen najaarscompetitie is en dit niet leidt tot
         hinder voor andere leden en er geen conflict is met een evenement, zulks ter beoordeling van het bestuur.
         Voorafgaande dient schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan de secretaris van het bestuur.
12.2. Leden kunnen het clubhuis huren voor een feest, partij of diner indien en voor zover dit niet leidt tot hinder
         voor andere leden en er geen conflict is met een evenement, zulks ter beoordeling van het bestuur.
         Het clubhuis kan bijvoorbeeld niet worden gehuurd in de weekenden tijdens de voorjaarscompetitie.
         Voorafgaand dient schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan de secretaris van het bestuur.
12.3. Voor informatie /prijzen en toestemmingsverzoeken kunnen de leden zich wenden tot het secretariaat
         (secretariaat@ltcfestina.nl).

Slotbepalingen

Artikel 13:  Kennisname

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en dit reglement via de website van de vereniging.

Artikel 14:  Vaststelling

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 27 oktober 2016.